صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1400/01/31 1400/02/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 30 اسفند 1399صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(حسابرسی نشده) 1400/02/04
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 اسفندماه 1399 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(حسابرسی نشده) 1400/02/04
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/12/30 1400/01/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به 1399/11/30 1399/12/06
گزارش پرتفوی دی ماه 1399 1399/11/08
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 1399 1399/11/01
صورت های مالی9 ماهه منتهی به 30آذرماه 1399 1399/10/30
گزارش پرتفوی آذرماه 1399 1399/10/08
گزارش پرتفوی آبان ماه 1399 1399/09/08
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(حسابرسی شده) 1399/08/22
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(حسابرسی شده) 1399/08/19
گزارش پرتفوی مهر ماه1399 1399/08/08
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس (حسابرسی نشده) 1399/07/29
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1399 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(حسابرسی نشده) 1399/07/29
افشای پرتفوی شهریور ماه 1399 1399/07/06
افشای پرتفوی مرداد 1399 1399/06/04
افشای پرتفوی تیر99 1399/05/08
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/28
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1399 1399/04/28
افشای پرتفوی خرداد 1399 1399/04/07
افشای پرتفوی اردیبهشت 1399 1399/03/10
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398(حسابرسی شده) 1399/02/22
صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1398(حسابرسی شده) 1399/02/22
افشای پرتفوی فروردین1399 1399/02/07
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 98(حسابرسی نشده) 1399/02/03
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 98(حسابرسی نشده) 1399/02/03
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 98 1399/01/05
افشای پرتفوی بهمن ماه 1398 1398/12/06
افشای پرتفوی دی ماه 1398 1398/11/07
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/25
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/25
گزارش پرتفوی آذرماه 1398 1398/10/08
گزارش پرتفوی آبان ماه 1398 1398/09/04
گزارش پرتفوی مهر ماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی شده) 1398/08/08
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی شده) 1398/08/08
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/20
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/20
افشای پرتفوی شهریور ماه 1398 1398/07/06
افشای پرتفوی مرداد ماه 1398 1398/06/10
افشای پرتفوی تیر ماه 1398 1398/05/07
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/29
صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/29
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 حسابرسی شده(اصلاحی) 1398/04/09
افشای پرتفوی خرداد ماه 1398 1398/04/05
گزارش پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/04
گزارش عملکرد سالانه منتهي به 29 اسفند 1397 صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلا لوتوس(حسابرسي شده) 1398/02/30
صورتهاي مالي سالانه منتهي به 29 اسفند 1397 صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلا لوتوس(حسابرسي شده) 1398/02/30
افشای پرتفوی فروردین ماه 1398 1398/02/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی نشده) 1398/02/07
صورتهای مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی نشده) 1398/02/07
گزارش پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند ماه 97 1398/01/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به30/11/97 1397/12/08
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به30/10/97 1397/11/10
صورتهاي مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلا لوتوس- با تائید متولی 1397/11/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1397 صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طلا لوتوس- با تائید متولی 1397/11/03
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/24
صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/24
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به30/09/97 با کیفیت 1397/10/22
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به30/09/97 1397/10/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به30/08/97 1397/09/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97(حسابرسی شده) 1397/08/14
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97(حسابرسی شده) 1397/08/14
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به30/07/97 1397/08/09
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 97(حسابرسی نشده) 1397/07/25
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 97(حسابرسی نشده) 1397/07/25
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/06/97 1397/07/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/05/97 1397/06/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/04/97 1397/05/10
صورتهای مای 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 1397/04/31
گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 97 1397/04/31
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/03/97 1397/04/10
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره منتهی به31/02/97 1397/03/13
صورت های مالی 10 ماه و 6 روزه منتهی به 29 اسفند ماه1396(حسابرسی شده) 1397/02/25
گزارش عملکرد 10 ماه و 6 روزه منتهی به 29 اسفند ماه1396(حسابرسی شده) 1397/02/25
صورتهای مالی 10 ماه و 6 روز منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/05
گزارش عملکرد 10 ماه و 6 روزه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/05
صورتهای مالی 7ماه و 6 روز منتهی به 30 آذر ماه 1396صندوق پشتوانه طلای لوتوس 1396/10/20
گزارش عملکرد 7ماه و 6روز منتهی به 30آذرماه 1396 صندوق پشتوانه طلای لوتوس 1396/10/20
گزارش عملکرد 4 ماه و 6 روز منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق پشتوانه طلای لوتوس(حسابرسی شده) 1396/08/08
صورت های مالی 4 ماه و 6 روز منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس(حسابسی شده) 1396/08/08
صورت های مالی 4 ماه و 6 روز منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس 1396/07/30
گزارش عملکرد 4 ماه و 6 روز منتهی به 31 شهریور ماه 1396 صندوق پشتوانه طلای لوتوس 1396/07/30