حاضرین مجمع صندوق مورخ 99/07/30

بدینوسیله به استحضار می رساند مجامع مورخ 1399/07/30 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید. حاضرین در مجمع:

آقای رامین ابوالفضلی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

 آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به عنوان دارنده واحد های ممتاز به سمت ناظر مجمع

 خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

آقای مجمد باغستانی به نمایندگی از شرکت کارگزاری تدیبرگران فردا (دارنده واحدهای ممتاز)

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت کارگزاری پارسیان (دارنده واحدهای ممتاز)

 خانم مونا شوریه به سمت دبیر مجمع