حاضرین مجمع مورخ 1399/11/18

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع مورخ 1399/11/18 صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید. حاضرین در مجمع: 

آقای رامین ابوالفضلی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

 آقای مصطفی حبیبی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به عنوان دارنده واحد های ممتاز به سمت ناظر مجمع

 خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

آقای سالار میرزائی حصار به نمایندگی از شرکت کارگزاری تدیبرگران فردا (دارنده واحدهای ممتاز)

آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت کارگزاری پارسیان (دارنده واحدهای ممتاز)

 خانم مناشوریه به سمت دبیر مجمع