دعوت به برگزاری مجمع تعیین حق الزحمه حسابرس مورخ 1400/03/19

به استحضار می رساند؛ مجمع / مجامع صندوق سرمایه گذاری پشتوانه  طلای لوتوس در ساعت / ساعات 11مورخ 1400/03/19 در سالن کنفرانس این شرکت واقع در طبقه پنجم با دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد. بدین وسیله از جنابعالی یا نماینده محترم آن شرکت / موسسه جهت حضور در مجمع / مجامع دعوت می شود. پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از بابت قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می داریم.  

دستور جلسه :

  1. تعیین حق الزحمه حسابرس

فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل