حاضرین مجمع اساسنامه ای تغییر بند 4 ماده56 اساسنامه صندوق مورخ 1400/03/19

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع مورخ 1400/03/19صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس راس ساعت 12در محل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان تشکیل گردید. حاضرین در مجمع: 

آقای رامین ابوالفضلی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رییس مجمع

1) آقای رامین ابوالفضلی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به عنوان مدیر و بازارگردان صندوق و دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)آقای وحیدشجاعی به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان(سهامی خاص) به عنوان دارنده واحدهای ممتاز و به سمت ناظر مجمع

 3) خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان متولی و به سمت  ناظر مجمع

  4)آقای علیرضا روشن قیاس به نمایندگی از کارگزاری پارسیان (سهامی خاص) و به عنوان دارنده واحدهای ممتاز

  5)آقای سالار میرزائی حصار به نمایندگی از کارگزاری تدبیرگران (سهامی خاص) و به عنوان دارنده واحدهای ممتاز

  6) آقای علیرضا شهریاری به نمایندگی از موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس

  4)خانم محبوبه راهزانی به سمت دبیر مجمع