دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) 510,000 %51.00
2 گروه مالی پارسیان 250,000 %25.00
3 کارگزاری تدبیرگران فردا 120,000 %12.00
4 کارگزاری پارسیان 120,000 %12.00